Category Archives: Tiếng Anh Định Cư

Vĩnh viễn tiếng Anh là gì?

Vĩnh viễn tiếng Anh là gì? Vĩnh viễn trong tiếng Anh được gọi là “permanent”...

Xuất khẩu lao động tiếng Anh là gì?

Xuất khẩu lao động tiếng Anh là gì? Xuất khẩu lao động trong tiếng Anh...

Dân số tiếng Anh là gì?

Dân số tiếng Anh là gì? Dân số trong tiếng Anh được gọi là “population”...

Người Mỹ tiếng Anh là gì?

Người Mỹ tiếng Anh là gì? Người Mỹ trong tiếng Anh được gọi là “American(s)”...

Nạn đói tiếng Anh là gì?

Nạn đói tiếng Anh là gì? Nạn đói trong tiếng Anh được gọi là “famine”...

Người dân trong tiếng Anh là gì?

Người dân trong tiếng Anh là gì? Người dân trong tiếng Anh được gọi là...

Di cư tiếng Anh là gì?

Di cư tiếng Anh là gì? Di cư trong tiếng Anh được gọi là “migration”...

Định cư tiếng Anh là gì?

Định cư tiếng Anh là gì? Định cư trong tiếng Anh được gọi là “settled”...