Cái kéo tiếng Anh là gì?

Cái kéo tiếng Anh là gì? Cái kéo trong tiếng Anh được gọi là “scissors” /ˈsɪz.ərz/.

Cái kéo là một công cụ hoặc dụng cụ cắt và cắp hai lưỡi gắn với một cánh. Khi hai lưỡi của cái kéo được nắm lại với nhau, chúng tạo ra một điểm cắt sắc bén ở giữa, cho phép bạn cắt các vật liệu như giấy, vải, dây, hay các vật liệu khác. Các loại cái kéo có thể được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, từ thợ may, thợ làm tóc, đến công việc hàng ngày trong gia đình.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Cái kéo” và nghĩa tiếng Việt

 • Shears (n) – Cái kéo lớn
 • Blades (n) – Lưỡi kéo
 • Handle (n) – Tay cầm
 • Cutting (n) – Việc cắt
 • Sharp (adj) – Sắc bén
 • Dull (adj) – Mòn
 • Pinking shears (n) – Cái kéo xếp lọn
 • Embroidery scissors (n) – Cái kéo thêu
 • Kitchen shears (n) – Cái kéo nhà bếp
 • Sewing (n) – Việc may
 • Precision (n) – Sự chính xác
 • Left-handed scissors (n) – Cái kéo dành cho người thuận tay trái
 • Scissor blades (n) – Lưỡi kéo
 • Stainless steel (adj) – Thép không gỉ

Các mẫu câu với từ “scissors” có nghĩa “Cái kéo” và dịch sang tiếng Việt

 • The scissors are on the table. (Cái kéo đang ở trên bàn.)
 • Do you know where the scissors are? (Bạn có biết cái kéo ở đâu không?)
 • Please hand me the scissors. (Làm ơn đưa tôi cái kéo.)
 • If you find the scissors, bring them to me. (Nếu bạn tìm thấy cái kéo, hãy mang đến cho tôi.)
 • These scissors are sharper than those. (Cái kéo này sắc bén hơn cái kia.)
 • Could you lend me your scissors for a moment? (Bạn có thể cho tôi mượn cái kéo của bạn một lát không?)
 • Scissors are commonly used for cutting paper and fabric. (Cái kéo thường được dùng để cắt giấy và vải.)
 • Yesterday, I accidentally dropped the scissors and they broke. (Hôm qua, tôi tình cờ làm rơi cái kéo và nó bị vỡ.)
 • The scissors in the sewing kit have a black handle and stainless steel blades. (Cái kéo trong hộp may có tay cầm màu đen và lưỡi bằng thép không gỉ.)
 • If the scissors are too dull, it’s difficult to cut accurately. (Nếu cái kéo quá mòn, thì việc cắt chính xác sẽ khó khăn.)

Xem thêm: